Sint Rafaël kerk

Nieuwe richtlijn voor eucharistie

Eucharistievieringen in de Ludgerusparochie
Jullie weten misschien wel dat het aartsbisdom bezig is met veranderingen in de liturgie. Een aantal jaren geleden kwamen er instructies uit het aartsbisdom om de regels van de Eucharistie te waarborgen. De locatie Rafaelkerk heeft het destijds meteen in orde gemaakt, maar de andere locaties niet.

In mei 2012 heeft kardinaal Eijk in een notitie (“Over bepaalde onderdelen van de Eucharistieviering”) aan priesters en pastoraal werkers binnen het bisdom de geldende regels ten aanzien van de viering van de Eucharistie nog eens uitgebreid onder de aandacht gebracht en verzocht om deze regels strikt te handhaven.
Deze notitie is door mij uitgebreid besproken binnen het overleg van pastores en pastoraatsgroepen.

Aan priesters die binnen onze parochie Eucharistievieringen leiden is verzocht om vanaf augustus 2012:

• goedgekeurde tafelgebeden te gebruiken en die zelf te bidden als voorganger.

• de communie uit te reiken onder één gedaante, dat wil zeggen alleen de hostie.

Het indopen in de wijn is niet meer toegestaan. Drinken uit de beker is wel toegestaan. Geloofsgemeenschappen kunnen zelf bekijken of/en wanneer het mogelijk en/of wenselijk is onder twee gedaanten te communiceren door uit de beker te drinken. Dit vergt uiteraard een goede praktische voorbereiding en op deze wijze is ruimte geschapen om dat in elke gemeenschap weloverwogen al of niet uit te voeren.
Daarom beginnen we per 1 augustus onder één gedaante te communiceren.

• in een Eucharistieviering waaraan een pastoraal werker zijn/haar medewerking verleent, zelf de homilie (overweging) te verzorgen.

Namens het pastoresteam,
Pastoor George Paimpillil

logo

© 2011 Mijn-eigen-website.nl